Posted by admin | 0 comments

Harga Lampu

Senarai Harga Lampu:

1 - Lampu Bola Benang - RM38.00 (Termasuk Pos)

2 - Lampu Bola Rotan - RM48 (Termasuk Pos)

3 - Lampu Bulan & Bintang Rotan - RM48 (Termasuk Pos)

4 - Lampu LOVE Rotan - RM48 (Termasuk Pos)

0 comments: